Privacyverklaring volgens de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Vereniging van Vrienden der Synagoge Bourtange   verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voorletters- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer (bij automatische incasso)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of de Vereniging   heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er  van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via de voorzitter fokkens.w@gmail.com dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

De Vereniging van Vrienden der Synagoge Bourtange verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw donateursbijdrage
  • Verzenden van onze eventuele uitnodigingen

Hoe lang we gegevens bewaren

De Vereniging  zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

De Vereniging verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

De Vereniging gebruikt geen cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar de voorzitter fokkens.w@gmail.com  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. De Vereniging zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

De vereniging  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met  de Voorzitter  fokkens.w@gmail.com